Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 13067

OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY S APLIKACÍ AMNIOVÉ MEMBRÁNY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 13067
Název OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY S APLIKACÍ AMNIOVÉ MEMBRÁNY
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
103 diabetologie 1090 4,04
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
501 chirurgie 4,85
504 cévní chirurgie 4,85
404 dermatovenerologie 4,04
106 geriatrie 4,04
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 týden, 5/1 léčba
Doba trvání 30
Popis Tímto výkonem se vykazuje ošetření rány aplikací amniovou membránou při stagnující epitelizaci rány, například při syndromu diabetické nohy, po vyčerpání všech dostupných metod vlhkého hojení. Amniová membrána je aplikována u pacientů bez závažné infekce a rovněž bez kritické ischemie dolních končetin. Amniová membrána se neaplikuje u pacientů s anamnézou onkologického onemocnění, polyvalentní alergie a kožních projevů nejasné etiologie. Celková velikost ošetřovaných defektů je v součtu od 5 cm2 do 40 cm2, velikost aplikované amniové membrány odpovídá velikosti ošetřované rány. Aplikace amniové membrány je 1krát za týden s tím, že celková délka léčby je maximálně 5 týdnů. Pokud nedochází po 2 aplikacích od zahájení léčby k procesu hojení rány, rána se nelepší nebo zůstává stejná, v léčbě s aplikací amniové membrány se již dále nepokračuje.
Čím výkon začíná Výkon začíná odstraněním krytí rány, které bylo použito k ošetření rány při předcházejícím převazu. Diagnostickým zhodnocením lokálního nálezu.
Obsah a rozsah výkonu Následuje desinfekce okolí rány, oplach rány za pomocí sterilních nástrojů, posouzení hloubky ulcerace, rozsahu ulcerace, posouzení lokálního nálezu z hlediska přítomnosti infekce, debridement, odstranění hyperkeratóz, ošetření okolí rány, výplach defektu. Případné zhodnocení stěrů z rány, případně dalších laboratorních výsledků. Aplikace amniové membrány, přiložení neadheretního krytí a fixace. Fotodokumentace.
Čím výkon končí Zápis do zdravotnické dokumentace, administrativní činností spojenou s výkonem (vyplnění návratky k tkáňovému transplantátu).
Podmínky Jedná se o zdravotnická zařízení, která léčí pacienty s komplikovanými a nehojícími se ránami – viz indikace. Pracoviště musí dále splňovat: 1. Interní/externí hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). 2. Seznam certifikovaných pracovišť ambulancí hojení ran je uveden na http://www.cslr.cz/Informace-pro-praxi/Databaze-certifik-pracovist/ nebo se jedná o podiatrickou ambulanci - seznam je uveden na https://www.diab.cz/podiatricke-ambulance. 3. Certifikát Institutu pro hojení ran a transplantaci amniové membrány.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 lékař 2 30 370,01 Praxe 2 roky v hojení ran Certifikovaný kurz garantovaný tkáňovým zařízením
Celkem: 370,01
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena DPH Body
A008388 Rukavice sterilní latexové bez pudru 3 10,00 0,00 % 30,00
00366 Gáza hydrofilní skládaná kompresy STER. 412 122 0 3 bal 3,13 0,00 % 9,39
A008357 Sterilní operační set 1 ks 250,00 0,00 % 250,00
A002663 Tampon z gázy stočený 100 ks 0,1 47,44 4,74
A084559 Krytí neadherentní 1 16,00 16,00
Celkem: 326,57 310,13
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0098880 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK INF SOL 10X1000ML 0,1 10X1000ML 0,00 % 22,99
Celkem: 0,00 22,99
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A084558 Prostředek biologického hojení z amniové membrány
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
333,12 370,01 121,20 824

Zpět na výpis