MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU
Číslo výkonu:
15118
Autorská odbornost:
(001) všeobecné praktické lékařství
Popis:
Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119. Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let 1x ročně a pacientům nad 55 let 1x za dva roky. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15120 nebo 15121.
Čím výkon začíná:
Výkon začíná výběrem pacienta z databáze a pozváním na screening ( pošta, ev.mail nebo sms) a pokračuje povinností lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření a screeningu. Eventuálně podáním informace o možnosti zvolit primární screeningovou kolonoskopii.
Obsah a rozsah výkonu:
Předání kazety pro kvantitativní odběr vzorku stolice k vyšetření v POCT režimu, nebo laboratoři pacientovi. Vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po provedení analytické fáze v ordinaci v POCT režimu, nebo doručení výsledku testu z laboratoře následuje zhodnocení výsledku testu, seznámením probanda s výsledkem, a stanovením dalšího postupu.V případě negativního výsledku stanovení termínu dalšího vyšetření. V případě pozitivního testu poučení pacienta a jeho odeslání a objednání ke screeningové kolonoskopii ve screeningovém centru, vystavením žádanky a předpisem projímadla.
Čím výkon končí:
Záznamem do lékařské dokumentace a vykázáním signálního výkonu 15120 nebo 15121, který podává informaci o tom, zda se jedná o pozitivní či negativní nález.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 15
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie

603 gynekologie a porodnictví 3,93

Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 vyšetřující 15 140,77
Celkem: 140,77

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
141 49,20 190
Revize stavu výkonu Poslední revize dne 1. 7. 2021 0:00:00