SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Číslo výkonu:
02037
Autorská odbornost:
(002) praktické lékařství pro děti a dorost
Popis:
Výkon je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné: 1. novorozenec narozený před 32. týdnem gestace (31+6), 2. dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte, 3. novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj, novorozenec po závažné poporodní asfyxii, závažné infekci po porodu a další novorozenci, kteří v perinatálním období prodělali patologický stav, který se může negativně projevit na jejich dalším vývoji, 4. novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu. Výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec daný vyhláškou o preventivních prohlídek.
Čím výkon začíná:
Vyšetřením rizikového novorozence, zhodnocením perinatální anamnézy a rizika dítěte, indikací dalších specializovaných vyšetření případně kontrolou jejich provedení po propuštění z lůžkového zařízení, dále kontrolou proběhlých screeningových vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu:
Klinické vyšetření dítěte a zhodnocení odchylek od fyziologického nálezu se zaměřením na individuální riziko (zdravotní i sociální) • sledování laktace matky a hodnocení výživy a prospívání dítěte • orientační hodnocení neurologického vývoje dítěte a jeho odchylek se zaměření na individuální riziko (tonus, reflexy, dráždivost, reaktivita, charakter pláče, sací a polykací reflex), doporučení neurologického vyšetření,indikace rehabilitační péče . • doporučení dalších vyšetření s ohledem na základní diagnózu (pneumologie, oční kontroly, kardiologie, gastroenterologie případně další dle vývoje stavu, eventuelně indikace dalšího sledování v centru komplexní péče o rizikového novorozence). • diferenciálně - diagnostický rozbor klinického obrazu a posouzení možnosti pokračovat v ambulantní péči, edukace rodičů v ošetřování dítěte směrem k diagnóze dítěte. • Zvážení a stanovení individuálního očkovacího plánu. Edukace rodičů:o péči o novorozence,péče o pokožku, o výživě novorozence, řešení obtíží při péči o novorozence, o varovných příznacích, kdy by měli kontaktovat lékaře, u dětí narozených mimo zdravotnická zařízení nebo po ambulantních porodech mimo jiné edukace rodičů o nutnosti zajištění rodného listu a zdravotního pojištění dítěte, zajištění očkovacího a zdravotního průkazu, poučení a provedení/zajištění nutných screeningových vyšetření.
Čím výkon končí:
Rozhodnutím o termínu další kontroly a zápisem do zdravotní dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně)
Omezení místem: A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí: 1/1 den, max. 4/život
Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 30
Podmínky:
Další odbornosti:
Kód Název Režie


Nositelé:
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT:
Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP:
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje:
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

ZUM:
Kód Název

ZULP:
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
256 96 352
Revize stavu výkonu Poslední revize dne