Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 38023

MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 38023
Název MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM
Nepočítat režii
Poznámka Důvodem pro zařazení nového výkonu je zavedení profese adiktologa do zákona 96/2004 Sb. (zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti) a do vyhlášky 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Dále jsou výkony adiktologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění jedním z očekávaných výstupů Akčního plánu Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2012 schváleného vládou ČR a to usnesením č. 340 ze dne 10. května 2010.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
919 adiktologie 9180 2,41
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den, 12/1 čtvrtletí
Doba trvání 10
Popis Výkon má intervenční, kontrolní a edukativní charakter. Popisuje odbornou práci s pacienty zahrnující krátkou intervenci, předávání informací o účincích a rizicích zneužívané návykové látky včetně doporučení a postupů minimalizace rizik spojených se zneužíváním těchto látek.
Čím výkom začíná Výkon začíná navázáním kontaktu s pacientem v adiktologickém zařízení, popřípadě navázáním kontaktu s pacientem v jeho přirozeném prostředí tzn. zjištěním základní anamnézy se zaměřením na typ závislostního problému (látkové/nelátkové závislosti), závažnost a rozsah závislostního chování, případně na aktuálně zneužívané návykové látky, dobu a množství zneužívaných návykových látek a způsob užívání návykových látek. V úvodu výkonu dochází k posouzení situace (časové možnosti, aktuální stav pacienta, limity prostředí aj.). Dále probíhá příprava prostředí a případných pomůcek či dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Obsahem výkonu je především anamnéza (doplnění anamnézy) cíleně zaměřená k návazné diagnostické nebo terapeutické péči, zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k návazné diagnostické nebo terapeutické péči, rozhodnutí o termínu další kontroly, poskytnutí odpovídajících informací pacientovi, rodině nebo zákonnému zástupci. Výkon má kontrolní a edukativní charakter. Popisuje odbornou práci s pacienty zahrnující předávání informací o účincích a rizicích zneužívané návykové látky včetně doporučení a postupů minimalizace rizik spojených se zneužíváním těchto látek. Výkon se současně zaměřuje na pacienty ohrožené závislostí nelátkového typu (patologické hráčství, závislost na procesech aj.).
Čím výkom končí Výkon končí ujištěním na základě rozhovoru, zda pacient porozuměl předaným informacím a záznamem do zdravotnické dokumentace o průběhu výkonu, popřípadě sepsání zprávy – nálezu. Výkon je prováděn na základě předchozí indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové nemoci.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S4 adiktolog 0 10 67,04
Celkem: 67,04
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0018118 STŘÍKAČKA INJEKČNÍ INZULÍNOVÁ 1ML,U40 0,01 PRO APLIKACI INZULÍNU,PEVNĚ NASAZENÁ JEHLA 25G,27G 370,00 0,00 % 3,70
Celkem: 370,00 3,70
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
3,70 67,04 24,10 95

Zpět na výpis