Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35815

PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35815
Název PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
914 sestra pro péči v psychiatrii 9140 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 3/1 den, 10/1 týden
Doba trvání 30
Popis Soubor speciálních postupů a technik, které užívá sestra pro péči v psychiatrii při individuální rehabilitaci psychiatrických pacientů na specializovaném pracovišti nebo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí pacienta zahrnuje i posouzení stavu pacienta, podporu v užívání perorální medikace. Součástí výkonu je i tzv. případové vedení pacienta (case management). Výkon lze vykázat po předchozí indikaci psychiatrem. Výkon je indikován pro pacienty s dg. ze skupiny F s výjimkou F17, F41.1, F41.2, F41.3, F45, F48, F51, F52, F54, F55, F59, F64, F66, F68, F69, F93.3, F98, F 99 a dále je indikován pro pacienty s dg. G30-G30.9. Výkon individuální psychiatrické rehabilitace bude vykázán vždy v průběhu rehabilitace. Výkon je určen pro pravidelnou rehabilitaci dle schváleného rehabilitačního plánu. Nelze vykazovat s výkonem č. 35821.
Čím výkom začíná Studiem dokumentace a pokynů ošetřujícího lékaře. Společným zhodnocením rehabilitačního plánu, instruktáží pacienta
Obsah a rozsah výkonu Zpravidla psychiatrická sestra individuálně nacvičuje psychickou poruchou narušené sociální funkce (ADL - základní všední činnosti, IADL - instrumentální základní všední činnosti). Nácvik probíhá buď na specializovaném pracovišti anebo přímo v přirozeném prostředí pacienta. V přirozeném prostředí je součástí výkonu i zhodnocení stavu sestrou, popřípadě podpora v užívání perorální medikace. Při případovém vedení psychiatrická sestra s pacientem vytváří či průběžně kontroluje terapeutický plán. V tomto případě výkon zahrnuje jednání psychiatrické sestry v zájmu pacienta s praktickým lékařem, ošetřujícím odborným lékařem a dalšími rehabilitačními pracovníky, kteří mají pacienta v péči. Psychiatrická sestra referuje o pacientovy v týmu. K výkonu lze vykázat náklady na dopravu sestry za pacientem, pokud je prováděn v přirozeném prostředí pacienta. Součástí výkonu jsou následující techniky: *trénink komunikačních dovedností *psychoedukace pacienta a jeho blízkých *podpora v pravidelném užívání medikace (drug management) *kognitivně-behaviorální techniky zaměřené na zvládání běžných situací *stress management *podpora v péči o vlastní somatický stav pacienta, podpora v začleňování do běžného života aj. Činnosti specifické pro klienty z dg. skupiny F0.0 – F0.9 V návaznosti na stanovený terapeutický plán provádí sestra následující činnosti: - zhodnotí aktuální psychický stav, včetně úrovně kognitivních funkcí - sleduje užívání léčiv a reakci pacienta na léčbu, sleduje případné nežádoucí účinky - provádí odpovídající psychickou aktivizaci, včetně tréninku kognitivních funkcí, podpory orientace aj. - vyhodnocuje riziko prostředí a ve spolupráci s pacientem a jeho blízkými provádí úpravy usnadňující orientaci, snižující riziko pádu apod. - hodnotí somatický zdravotní stav - ve spolupráci s pacientem event. jeho blízkými vytváří krizový plán pro případ zhoršení stavu Individuální psychiatrická rehabilitace pacienta probíhá v přirozených podmínkách (in vivo). Cílem rehabilitace je zvýšení či udržení úrovně sebepéče, prevence relapsu a redukce hospitalizace.
Čím výkom končí Závěrem nácviku sociálních funkcí sestra sděluje pacientovi pozitivní zpětnou vazbu, popř. zadává samostatní úkol. Provede záznam do dokumentace, podává průběžnou informaci indikujícímu lékaři.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S3 SS oš. péče v psychiatrii, diplom. sestra 30 118,59
Celkem: 118,59
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 118,59 101,40 220

Zpět na výpis