Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35712

REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35712
Název REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (RTMS)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
305 psychiatrie 3060 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den, 30/1 rok
Doba trvání 60
Popis Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (dále rTMS) je neinvazivní metoda, při které je pulzním magnetickým polem indukován elektrický potenciál v mozku s cílem léčebného ovlivnění neuropsychiatrických onemocnění.
Čím výkom začíná Výkon začíná přešetřením klinického stavu vztaženému k psychopatologii, která má být výkonem ovlivněna, aktuálním proměnným kognitivních funkcí a kontrolou somatického stavu a možných kontraindikací (především vyloučení kovových implantátů). Před aplikací rTMS je prováděno zaměření místa stimulace a stanovení motorického prahu pacienta. Motorický práh (MP) je registrován pomocí EMG odpovědí na jednotlivé impulzy na m. abductor pollicis brevis lat. dx. Při stanovení motorického prahu jednotlivými impulsy nehrozí riziko vyvolání epileptické aktivity. Motorický práh je definován jako nejnižší stimulační aktivita, která z 10 jednotlivých impulsů povede k nejméně 5 motorickým potenciálům o velikosti amplitudy minimálně 50 mV. (Wassermann 1998)
Obsah a rozsah výkonu Výkon rTMS je definován klinickými (a bezpečnostními) proměnnými. Jedná se o lokalizaci aplikace (u degresívní poruchy obvykle levý dorzolaterální prefrontální kortex), intenzitu magnetické stimulace v % motorického prahu (80 až 110%), frekvenci stimulace (1- 20, event. 25 Hz), trvání série pulzů rTMS - tzv. train (1-5 sec.), intervaly mezi sekvencemi - tzv. intertrain interval (5-120 sec.), počtem trainů na jedno sezení a celkovým počtem aplikovaných stimulů (1000 až 2500). rTMS je obvykle aplikována 5x v týdnu a celkové trvání je 1 až 3 týdny. Při aplikaci je nutné dodržovat protokol a technické parametry (intenzita, frekvence, train a intertrain intervaly), které odpovídají bezpečnostním tabulkám (Chen et al., 1997, Wassermann 1998). Při těchto opatřeních je riziko komplikací zanedbatelné (méně nežli l promile). Přesto je nutné, aby aplikace byla prováděna na specializovaném pracovišti s dobrým technickým zajištěním. Pracovník, který aplikuje rTMS musí být proškolen v technologii rTMS a musí být rovněž kvalifikován v terapeutické intervenci pro případnou komplikaci tonicko-klonického paroxysmu a vybaven příslušným instrumentariem. Během celé aplikace je sledován klinický stav a technické údaje aplikace včetně teploty stimulační cívky.
Čím výkom končí Výkon končí přešetřením stavu ve stejném rozsahu jako před aplikací a záznamem průběhu aplikace včetně případných subjektivních a objektivních komplikací výkonu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 60 318,55 Proškolení v rTMS
Celkem: 318,55
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4584 Paušál 1 10,00 0,00 % 10,00
Celkem: 10,00 10,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0070 Stimulátor rTMS s řídící jednotkou a EMG 8 68460 6 0 100,00 % 1 711 500,00 196,11
Celkem: 1 711 500,00 196,11
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
206,11 318,55 202,80 727

Zpět na výpis