Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 35115

CHRONOBIOLOGICKÁ LÉČBA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 35115
Název CHRONOBIOLOGICKÁ LÉČBA
Nepočítat režii
Poznámka K fototerapii se užívá umělé bílé plně-spektrální fluorescentní světlo s intenzitou 2500-10 000 luxů. Pacient má být umístěn před zdrojem světla tak, aby mu světlo dopadalo do očí a zdroj světla je umístěn buď na stole před pacientem, nebo na podlaze ve vzdálenosti 60 – 90 cm od pacienta. Pacienti se nemusí stále dívat do zdroje, mohou si například číst, ale alespoň 1x za minutu by měli do zdroje světla pohlédnout. Délka aplikace je závislá na intenzitě použitého světelného zdroje. Nejvhodnější aplikace je v časných ranních hodinách po dobu 2 hodin. Pacient by měl absolvovat alespoň 10 sezení v průběhu po sobě následujících deseti dní. Účinek se obvykle dostaví již po 4 – 6 sezeních, nejpozději do 2 týdnů. Po dosažení účinku je běžnou praxí pokračovat ještě v týdenní aplikaci světla. Většinou pacient dostává zároveň i antidepresivum (nejčastěji ze skupiny blokátorů zpětného vychytávání serotoninu), které by mělo pomoci normální náladu dlouhodobě udržet. Z klinických zkušeností víme, že podávání léků není nezbytně nutné, stačí krátká denní administrace světla (20 – 30 min) k udržení efektu po celou zimní sezónu. Spánková deprivace se provádí zabráněním spánku pacientovi. Provádí se buď jako úplná (celonoční bdění) nebo částečná (bdění od půlnoci do ranních hodin) Řízené posuny rytmu spánek/bdění se plánují a provádí vždy s ohledem na aktuální klinickou symptomatiku a žadoucí restauraci cirkadiálních rytmů.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
305 psychiatrie 3060 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
306 dětská a dorostová psychiatrie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 6/1 den
Doba trvání 60
Popis Metody chronobiologické léčby jsou fototerapie, spánková deprivace a řízené posuny cyklu spánek/bdění.
Čím výkom začíná Vyhodnocením strategie užití chronobiologické léčby a výběrem metody chronobiologické léčby. U fototerapie usazením pacienta ke světelnému zdroji. U spánkové deprivace započetím aktvního zabránění nástupu spánku. U řízeného posunu rytmu spánek/bdění zahájení řízeného posunu ve stanoveném časovém úseku.
Obsah a rozsah výkonu U fototerapie je v lékařem určenou hodinu pacient odveden zdravotní sestrou ke zdroji jasného bílého světla. Tam je pacient usazen do jeho bezprostřední blízkosti. Pacient je znovu poučen, že se nemusí stále dívat do zdroje světla, může si například číst, ale alespoň 1x za minutu by měl do zdroje světla pohlédnout. Následně je zdroj jasného bílého světla zapnut a současně je spuštěno měření doby aplikace na stopkách. Nejvhodnější aplikace je v ranních hodinách po dobu 30 - 120 minut dle intenzity zdroje světla. Po uplynutí časového limitu je zdroj jasného bílého světla zdravotní sestrou vypnut. Zdravotní sestra zkontroluje stav pacienta, zeptá se jej na možné nežádoucí veldejší účinky aplikace a odvede jej od zdroje jasného bílého světla. U spánkové deprivace započne v lékařem určenou hodinu zdravotní sestra bránit nástupu spánku a usnutí pacienta. Pacient je znovu poučen o cílech a prostředcích této léčby. Toto bránění se odehrává formou stimulace pacienta k bdělým aktivitám jako je zaměstnání pacienta drobnou činností, četbou, sledováním filmu či televizního programu nebo rozhovorem pacienta a zdravotní sestry. Zdravotní sestra v celém průběhu spánkové deprivace monitoruje stav pacienta a verbální stimulací podporuje bránění nástupu spánku nebo usnutí pacienta. Po uplynutí lékařem stanovené doby spánkové deprivace zdravotní sestra ukončí aktivity k bránění nástupu spánku a usnutí. U řízeného posunu rytmu spánek/bdění se provádí změna aktuálního stavu rytmu spánek/bdění ve stanoveném časovém úseku a to tím, že započne v lékařem určenou hodinu zdravotní sestra bránit nástupu spánku a usnutí pacienta nebo naopak zdravotní sestra bude svými aktivitami podporovat nástup spánku. Pacient je znovu poučen o cílech a prostředcích této léčby. V případě bránění nástupu spánku se toto odehrává formou stimulace pacienta k bdělým aktivitám jako je zaměstnání pacienta drobnou činností, četbou, sledováním filmu či televizního programu nebo rozhovorem pacienta a zdravotní sestry. Zdravotní sestra v celém průběhu řízeného posunu rytmu spánek/bdění monitoruje stav pacienta a verbální stimulací podporuje bránění nástupu spánku nebo usnutí pacienta. Po uplynutí lékařem stanovené doby řízeného posunu rytmu spánek/bdění zdravotní sestra ukončí aktivity k bránění nástupu spánku a usnutí. V případě podpory nástupu spánku se toto odehrává formou převedení pacienta do klidného prostředí, umístěním do lůžka a vyloučením možné sociální stimulace (např. ztišení spolupacientů po jejich poučení, vypnutí mobilního telefonu) a světelné stimulace z okolí (např. zatažení závěsů, zhasnutí světel). Pokud při těchto podmínkách spánek u pacienta spontánně nenastupuje, aplikuje zdravotní sestra po předchozí dohodě s lékařem léky na podporu spánku (hypnotika). Zdravotní sestra v celém průběhu řízeného posunu rytmu spánek/bdění monitoruje stav pacienta. Po uplynutí lékařem stanovené doby řízeného posunu rytmu spánek/bdění zdravotní sestra ukončí aktivity k podpoře spánku a pacienta probudí.
Čím výkom končí U fototerapie vypnutím světelného zdroje po uplynutí časového limitu. U spánkové deprivace přechodem na běžný denní program. U řízeného posunu rytmu spánek/bdění po úplynutí stanoveného časového úseku v plánované aktivitě.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S1 U fototerapie edukuje pacienta a zapíná a vypíná zdroj světla. U spánkové deprivace brání nástupu spánku pacienta. 30 56,92 U řízeného posunu rytmu spánek/bdění brání nástupu spánku nebo podporuje nástup spánku pacienta. Monitoruje stav pacienta.
Celkem: 56,92
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A001367 Světelný box pro fototerapii 3 208 4 0 100,00 % 4 163,00 1,66
Celkem: 4 163,00 1,66
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1,66 56,92 202,80 261

Zpět na výpis