Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 15118

MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 15118
Název MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU
Nepočítat režii
Poznámka Výkon vzniká na podnět pracovní skupiny pro Screening kolorektálního karcinomu a odpovídá konsensu pracovní skupiny na nutných změnách ve screeningu kolorektálního screeningu. Výkon lze vykázat pouze se souběžným vykázáním výkonu 15120 nebo 15121 informujícím o pozitivitě či negativitě screeningového testu.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky
Doba trvání 15
Popis Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119. Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let 1x ročně a pacientům nad 55 let 1x za dva roky. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15120 nebo 15121.
Čím výkom začíná Výkon začíná výběrem pacienta z databáze a pozváním na screening ( pošta, ev.mail nebo sms) a pokračuje povinností lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření a screeningu. Eventuálně podáním informace o možnosti zvolit primární screeningovou kolonoskopii.
Obsah a rozsah výkonu Předání kazety pro kvantitativní odběr vzorku stolice k vyšetření v POCT režimu, nebo laboratoři pacientovi. Vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po provedení analytické fáze v ordinaci v POCT režimu, nebo doručení výsledku testu z laboratoře následuje zhodnocení výsledku testu, seznámením probanda s výsledkem, a stanovením dalšího postupu.V případě negativního výsledku stanovení termínu dalšího vyšetření. V případě pozitivního testu poučení pacienta a jeho odeslání a objednání ke screeningové kolonoskopii ve screeningovém centru, vystavením žádanky a předpisem projímadla.
Čím výkom končí Záznamem do lékařské dokumentace a vykázáním signálního výkonu 15120 nebo 15121, který podává informaci o tom, zda se jedná o pozitivní či negativní nález.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 15 140,77
Celkem: 140,77
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 140,77 49,20 190

Zpět na výpis