Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02037

SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02037
Název SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Nepočítat režii
Poznámka Výkon může být vykazován registrujícím PLDD v případě nutnosti náročné péče. Může být i vykázán mimo vazbu na registraci v případech akutního vyšetření dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení či předčasně propuštěného po porodu do domácí péče, pokud je PLDD nepřebírá do registrace.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den, max. 4/život
Doba trvání 30
Popis Výkon je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné: 1. novorozenec narozený před 32. týdnem gestace (31+6), 2. dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte, 3. novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj, novorozenec po závažné poporodní asfyxii, závažné infekci po porodu a další novorozenci, kteří v perinatálním období prodělali patologický stav, který se může negativně projevit na jejich dalším vývoji, 4. novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu. Výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec daný vyhláškou o preventivních prohlídek.
Čím výkom začíná Vyšetřením rizikového novorozence, zhodnocením perinatální anamnézy a rizika dítěte, indikací dalších specializovaných vyšetření případně kontrolou jejich provedení po propuštění z lůžkového zařízení, dále kontrolou proběhlých screeningových vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu Klinické vyšetření dítěte a zhodnocení odchylek od fyziologického nálezu se zaměřením na individuální riziko (zdravotní i sociální) • sledování laktace matky a hodnocení výživy a prospívání dítěte • orientační hodnocení neurologického vývoje dítěte a jeho odchylek se zaměření na individuální riziko (tonus, reflexy, dráždivost, reaktivita, charakter pláče, sací a polykací reflex), doporučení neurologického vyšetření,indikace rehabilitační péče . • doporučení dalších vyšetření s ohledem na základní diagnózu (pneumologie, oční kontroly, kardiologie, gastroenterologie případně další dle vývoje stavu, eventuelně indikace dalšího sledování v centru komplexní péče o rizikového novorozence). • diferenciálně - diagnostický rozbor klinického obrazu a posouzení možnosti pokračovat v ambulantní péči, edukace rodičů v ošetřování dítěte směrem k diagnóze dítěte. • Zvážení a stanovení individuálního očkovacího plánu. Edukace rodičů:o péči o novorozence,péče o pokožku, o výživě novorozence, řešení obtíží při péči o novorozence, o varovných příznacích, kdy by měli kontaktovat lékaře, u dětí narozených mimo zdravotnická zařízení nebo po ambulantních porodech mimo jiné edukace rodičů o nutnosti zajištění rodného listu a zdravotního pojištění dítěte, zajištění očkovacího a zdravotního průkazu, poučení a provedení/zajištění nutných screeningových vyšetření.
Čím výkom končí Rozhodnutím o termínu další kontroly a zápisem do zdravotní dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
256 96 352

Zpět na výpis